Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν το Περιβάλλον

Το δικαίωμα του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον (και οτιδήποτε μπορεί να το επηρεάσει πχ. ένα έργο) και τις οποίες μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, θεσπίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση,η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία :

Κ.Υ.Α. 11764/653/17.3.2006 – ΦΕΚ Β΄ 327

Αυτό σημαίνει ότι, όταν απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες, επικαλούμαστε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση.

 

Comments are closed.