Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν το Περιβάλλον

Το δικαίωμα του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, στηρίζεται στη σύμβαση του Aarhous, η οποία υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε με το Ν.3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005)

Όταν απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες, επικαλούμαστε αυτό το νόμο.

 Σύμβαση Aarhus, Εθνική έκθεση εφαρμογής της Ελλάδας (2013)  Aarhus2014_gr

 

Κοπή Δέντρων: Ελληνική Νομοθεσία

Α. Ποιές εκτάσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας, οπότε, για την κοπή δέντρων που βρίσκονται μέσα σ’ αυτές, απαιτείται σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο:

Νόμος 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-14)

  • Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 (που αντικατέστησε το άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου 998/79 περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων), “..στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται  και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους, υπό την έννοια οτι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου”.
  • Άρθρο 5 παρ. 2, του ίδιου νόμου: “…η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους επί τη βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης αναλαβόντας την δημιουργίαν αυτών οικιστικούς φορείς ή εις ίδια νομικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων…”  

Β. Κοπή δέντρων, τα οποία βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων:

(Στην Αττική με το Π.Δ./22-06-83 (ΦΕΚ 284/Δ/7-7-83) καθορίστηκε Ζ.Ο.Ε. σε όλο το νομό)

  • Αρθρο 40 παρ 2 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/14-3-83) για δέντρα τα οποία βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ, που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η κοπή των δέντρων χωρίς την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα!
  • Αρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12), για δέντρα τα οποία βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ, που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
  • Άρθρο 1 παρ. 1βνi της 55174/2013 απόφασης (ΦΕΚ 2605/15-10-13) “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας” σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας εφόσον τα οικόπεδα, τα γήπεδα, τα κτίσματα τα οποία εκτελούνται, βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του παραπάνω άρθρου. 
  • Απόφαση 52716/2001 (ΦΕΚ 1663/Β/13-12-2001), οπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, “Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής”, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ την κοπή των δέντρων.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, με ημερομηνία 4/12/2015 – Ανάρτηση στη Διαύγεια ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ.

  • Άρθρο 29 παρ. 2ζ του ν. 4495/2017 , σύμφωνα με το οποίο, για την κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ, καθώς και σε οικισμούς προυφιστάμενους του ν.δ. 17/7/1923 (Α 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία).

    Ειδικά για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού,  Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή Δημοτικού Συμβουλίου), με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. 

 

Comments are closed.