Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης»

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Έδρα – Επωνυμία

I. Συνιστάται Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης» και τον διακριτικό τίτλο ΚΙ.Π.Η.
II. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής.
III. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα / παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί
Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η προώθηση και προστασία των συμφερόντων των πολιτών μέσα από την ενεργοποίησή τους για καλύτερη Ποιότητα Ζωής, μέσω της ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων, της επεξεργασίας προτάσεων και της υλοποίηση τους, της αυτοοργάνωσης και της αυτενέργειας.
 • Η αποτελεσματική αξιοποίηση της συχνά ανέκφραστης δημιουργικότητας και ευαισθησίας των πολιτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση όσο γίνεται περισσότερων πολιτών, σε θέματα και προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η συνεχής ενεργοποίηση των πολιτών, με σκοπό να προτείνουν, παρεμβαίνουν και δραστηριοποιούνται ενάντια σε όσα υποβαθμίζουν την ζωή τους στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και να διεκδικούν νόμιμα τα δικαιώματά τους.
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με την εκπόνηση μελετών, με τη δημιουργία ομάδων προστασίας, με τη διαμαρτυρία και με κάθε είδους ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών γενικότερα.
 • Η ανάληψη δράσεων που θα έχουν ως στόχο τους την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και ενεργειών περιβαλλοντικής διαχείρισης, η χρήση οικολογικών (πράσινων) τεχνολογιών και η εφαρμογή δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.
 • Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (πεζών και οχημάτων) στη πόλη και η διάδοση της αντίληψης για την καθιέρωση ήπιων μέσων κυκλοφορίας.
 • Η προώθηση της ιδέας για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η προβολή της χρησιμότητας της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.
 • Η προβολή των βιολογικών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή και της υγείας των πολιτών γενικότερα από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
 • Η άσκηση πίεσης προς τις δημόσιες, δημοτικές και άλλες αρχές με κάθε νόμιμο μέσον (συμπεριλαμβανόμενων και δικαστικών) για τον σεβασμό του περιβάλλοντος, αστικού ή μη.
 • Η συνεργασία με άλλες ενώσεις, συλλόγους, ΜΚΟ, καθώς επίσης και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιες αρχές, με σκοπό την επιμόρφωσή τους και την επίλυση των κοινών προβλημάτων για την επίτευξη των κοινών τους στόχων για καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς.
 • Η προώθηση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των πολιτών, η ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και συμμετοχής στην αντιμετώπιση και επίλυση των κοινών προβλημάτων.
 • Η συνεχής και δια παντός νομίμου μέσου προσπάθεια πρόληψης, αντιμετώπισης και επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενου προβλήματος ή δημιουργηθείσας κατάστασης σε βάρος του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αττικής που θα έχει ή θα δύναται να επιφέρει δυσμενείς μεταβολές και επιπτώσεις σε βάρος του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (και όχι μόνο) ή που θα εγκυμονεί οιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο ή ανησυχία για την ποιότητα της ζωής και της υγείας των κατοίκων της περιοχής (και όχι μόνο).

 • Διαβάστε όλο το καταστατικό    Εγκεκριμένο Καταστατικο